ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε 2016/679, «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή των όρων και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται από τους χρήστες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και αναθεώρησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο, οποτεδήποτε και χωρίς σχετική προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις /τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως δηλ. από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες από την εν λόγω ιστοσελίδα υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα απαιτούμενα από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες μας www.mathv.gr και mathv.store είναι η επιχείρηση Μαθηματική Βιβλιοθήκη – Lubonja Altin που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Αιγαίου 22-24 54655 και ΑΦΜ 059527166 και δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας παιχνιδιών, βιβλίων, χαρτοσχολικών ειδών ,τραπουλών και δώρων.

2. Στοιχεία Επικοινωνίας
Για απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική ή/και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation), τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mathv.gr
Τηλέφωνο: 2310263163
Fax: 2310263163
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αιγαίου 22-24, 54655 Θεσσαλονίκη

3. Είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε / κατηγορία υποκειμένων και σκοπός της επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου και μπορούν να το ταυτοποιήσουν. Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν εγγράφεστε στην φόρμα επικοινωνίας της, β), όταν παραγγέλνετε τα προϊόντα μας, γ) όταν εγγράφεστε για την λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter) δ) όταν έρχεστε σε επικοινωνία αυτοβούλως. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών.

3.1. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας συλλέγουμε
• Το όνομά σας
• Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Η επικοινωνία μέσα από την φόρμα επικοινωνίας είναι εκούσια από μέρους σας. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής από την εταιρεία μας είναι να απαντήσουμε σχετικά με τα θέματα που θέτετε κατά την επικοινωνία μαζί μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας ως θετική ενέργεια από μέρους σας να μας παράσχετε τα ανωτέρω δεδομένα για το για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί μας. Εφόσον ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δηλ. της επικοινωνίας και απάντησής σας στα θέματα που θέτετε, η εταιρεία μας διαγράφει τα σχετικά δεδομένα που έχει συλλέξει από την επικοινωνία αυτή άμεσα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός και άλλη νομική βάση ο οποίος να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους ή εφόσον ο χρήστης δεν έχει ζητήσει την περαιτέρω επεξεργασία.

3.2. Όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία που απευθύνεται μόνο σε εμπόρους προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία των προϊόντων μας συλλέγουμε
1) Ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της επιχείρησής σας
2) Όνομα του καταστήματος
3) Επάγγελμα,
4) ΑΦΜ,
5) ΔΟΥ
6) Διεύθυνση Επιχείρησης (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.) 
7) Τηλέφωνο
8) Fax
9) Email
10) Website
11) όνομα υπευθύνου
12) Τυχών σχόλια που έχετε στείλει εκούσια από μέρος σας

Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του επισκέπτη /χρήστη και αγοραστή για την καταβολή του τιμήματος και την έκδοση σχετικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης στην οποία αντισυμβαλλόμενο μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων κατά το άρ. 6 παρ. β του Γενικού Κανονισμού καθώς επίσης η συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας όπως αυτές καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία κατά το άρ. 6 παρ. γ του Γενικού Κανονισμού. Περαιτέρω σκοπός της επεξεργασίας είναι καταγραφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος του συναλλασσόμενου μέσω των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών μέσω των παραγγελιών που γίνονται και η προβολή νέων προσφορών εκτός αν ο επισκέπτης ζητήσει να μη γίνονται τέτοιες προσφορές. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας να προωθεί με τον βέλτιστο τρόπο τα προϊόντα της. Η καταγραφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος του συναλλασσόμενου δεν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ με αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

3.3.Όταν εγγράφεστε για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter) συλλέγουμε
1)Το Ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της επιχείρησής σας
2) Email

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση των προϊόντων και προσφορών της εταιρείας μας. Νομική βάση της επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεσή σας με την έννοια του άρ. 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού. Όταν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, η οποία δίδεται με ξεχωριστή θετική ενέργεια πατώντας πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο το ποντίκι σας, εγγράφεστε και καταχωρίζεστε στις λίστες παραληπτών (mailing lists). Τα ενημερωτικά δελτία φέρουν τα στοιχεία του αποστολέα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικών δελτίων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και δεν θίγει την νομιμότητας της επεξεργασίας που έχει προηγηθεί πριν την ανάκληση. Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών δελτίων μπορείτε α) να ανακαλέσετε μόνοι σας επιλέγοντας το κουμπί διαγραφής στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου που λάβατε ή β) να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται υπό το σημείο 1 και να στείλετε σχετικό e-mail προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Αν δεν δοθεί συγκατάθεση για την προώθηση των newsletter, ή αργότερα αυτή ανακληθεί δεν θίγεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με την εταιρεία μας για την αγορά προϊόντων.

3.4. Όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας αυτοβούλως και εκουσίως, θα σας συμβουλέψουμε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας προκειμένου να συλλέξουμε όσο το δυνατό λιγότερα προσωπικά σας δεδομένα. Παρόλα αυτά αν δεν χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας, είτε έρθετε σε επαφή μαζί μας τηλεφωνικώς είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, συλλέγουμε όσα προσωπικά στοιχεία ενδεχομένως μας δώσετε αυτοβούλως όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας ως θετική ενέργεια από μέρους σας να μας παράσχετε τα ανωτέρω δεδομένα για το για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί μας. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής από την εταιρεία μας είναι η απάντησή μας σχετικά με τα θέματα που θέτετε. Εφόσον ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δηλ. της επικοινωνίας και απάντησής στα θέματα που θέτετε, η εταιρεία μας διαγράφει τα σχετικά δεδομένα που έχει συλλέξει από την επικοινωνία αυτή άμεσα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός και άλλη νομική βάση, ο οποίος να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους ή εφόσον ο χρήστης δεν έχει ζητήσει την περαιτέρω επεξεργασία.

4. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Συνοπτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας: Για την σύναψη σύμβασης, την αποστολή newsletter της Εταιρείας μας, την επικοινωνία με επισκέπτες του Ιστοτόπου, τη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες, τη συμμόρφωση στα αιτήματα ή τις εντολές των ρυθμιστικών αρχών, δικαστικών και άλλων αρχών και για να διερευνήσουμε και να λάβουμε μέτρα κατά οποιασδήποτε παράνομης ή επιβλαβούς συμπεριφοράς από τους χρήστες. Για τη βελτίωση των καθημερινών μας λειτουργιών για εσωτερικούς σκοπούς για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, για τη βελτίωση των προϊόντων μας και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου. Τέλος για να διασφαλίζουμε ότι έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

5. Συνέπειες από τη άρνηση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προορίζονται για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης ή νομικής απαίτησης ενδεχομένως να μη μπορέσουμε να καταρτίσουμε τη σχετική σύμβαση.

6. Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη σχέση μαζί σας. Το είδος των σκοπός της επεξεργασίας, οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι κίνδυνοι για την Εταιρεία, υποχρεώσεις της εταιρείας εκ του νόμου, το ενδεχόμενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων αποτελούν μερικά από τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου διατήρησης των δεδομένων. ‘Οταν παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδομένων αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που συλλέγονται για την εκτέλεση της σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και από την νομοθεσία για την τήρηση των παραστατικών ή σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρις ότου καταστεί αμετάκλητη σχετική δικαστική απόφαση. Ειδικότερα σε περίπτωση που έχετε έρθει εκουσίως σε επικοινωνία μαζί μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από την εταιρεία μας, θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σαφή και ειδικά καθορισμένο άλλο σκοπό ή υπάρχει άλλη νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους. Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα έχουν δοθεί κατόπιν συγκατάθεσης διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η συγκατάθεση εκτός και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σαφή και ειδικά καθορισμένο άλλο σκοπό ή υπάρχει άλλη νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους.

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας υπαλληλικό προσωπικό. Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας, οι οποίοι δεσμεύονται με έγγραφη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Αυτοί μπορεί να είναι ενδεικτικά δικηγόροι, λογιστές, τράπεζα ή/ και εταιρείες που έχουν σχέση με την μεταφορά των προϊόντων, επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, που παρέχουν υπηρεσίες marketing, διαφήμισης και εταιρείες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων. Επίσης ενδέχεται να γίνει διαβίβαση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. ΔΕΝ μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας σε φορείς του δημοσίου, ή όπως Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και κάθε Δημόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συμμόρφωσης με σχετικές διατάξεις νόμου (λ.χ. δικαστικές αρχές) για την υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων της.

8. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ
Κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εταιρεία μας ενδέχεται να προβεί σε δημιουργία προφίλ αλλά αυτό δεν θα γίνει αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα. Επίσης δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις επί τη βάση αυτού. 7.Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. ‘Οταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, διασφαλίζουμε ότι διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

9. Δεσμοί (LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES)
Η ιστοσελίδα μας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρεία μας αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Έτσι τα προσωπικά δεδομένα δεν προστατεύονται από τους όρους προστασίας και χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

10. Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (άρθρα. 15- 22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας στοιχεία υφίστανται νόμιμη επεξεργασία
• το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων
• το δικαίωμα φορητότητας
• το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
• το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων («δικαίωμα στη λήθη») υπό τους περιορισμούς του νόμου
• το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)  http://www.dpa.gr

9. Χρήση cookies
Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies
• Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) «cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
• Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).
• Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
• Cookies με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα «cookies» που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
• Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
• Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).
• Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση και εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).
• Cookies που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) και είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση αγοράς, βελτίωση διαφημιζόμενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση του χρήστη.
• Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε ποιού είδους cookies μας επιτρέπετε να τοποθετήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησης τους ή μη. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας (browser), επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε.
• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
• Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
• Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
• Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου σας.